Menu Close

ขอเชิญผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่องการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน

ขอเชิญผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน ระะหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ผ่าน Application Zoom และ Facebook live

จดหมายเชิญประชุมและกำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84419762887

Meeting ID: 844 1976 2887

Zoom Meeting : May 27,2021

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88386191760

Meeting ID: 883 8619 1760

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนายชนาธิป ทุ้ยแป

การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดย นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน

การปรับบทบาทของครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) “เปลี่ยนครูเป็นโค้ช” โดย ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ และนางสาวอุมาพร รังสิยานนท์

การใช้นวัตกรรมการสอนเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดย ผศ.ดร. เกรียงไกร สัจจะหฤทัย และ ดร.วรสรวง ดวงจินดา

https://www.pourhauslakewood.com