Menu Close

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับ มูลนิธิเอ็มโดเอไทย ได้จัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษารังสิต สำหรับนักเรียนชั้นปีประถมศึกษาทั้วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกจิตนาาการ ความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างประเทศไทย กับประเทศญี่ปุ่น ด้วยการส่งภาพไปประกวดระดับนานาชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rscience.go.th/painting/users/index.php

https://www.pourhauslakewood.com