Menu Close

ขอเชิญชวนโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนชั้นประถม–มัธยม เข้าร่วมกิจกรรม “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 1

          คณะกรรมการจัดงาน “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมาคมเมโลเดียน สถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน ขอเชิญชวนโรงเรียนในการเสนอชื่อ สรรหา พิจารณา และคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบ เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ วิชาการ คุณธรรม-จริยธรรม สังคม และกิจกรรม (ดนตรี กีฬา ศิลปะ) เพื่อเข้ารับรางวัลโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ รางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ MCC HALL เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

          ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.melodionthai.com  หรือติดต่อผู้ประสานงาน คือ  คุณเด่น กาญบุตร เบอร์โทรศัพท์ 081-930-5624

รายละเอียดโครงการ คลิก

https://www.pourhauslakewood.com