Menu Close

ขอเชิญชวนห้องสมุดโรงเรียนจัดนิทรรศการหนังสือ “นิทานเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวก เพื่อเด็กปฐมวัย ” และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนห้องสมุดโรงเรียนเอกชนจัดนิทรรศการหนังสือ นิทานเรียนรู้ ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัยและหรือบุคคลทั่วไป ตามตัวอย่างรายชื่อหนังสือนิทาน ตามเอกสารไฟล์ดังแนบ เพื่อร่วมงานรณรงค์ใช้พลังการอ่านเพื่อดูแลสุขภาวะแก่ผู้รับบริการจากห้องสมุด และ เชิญบรรณารักษ์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” ผ่านระบบ Zoom Meeting

– ตัวอย่างรายชื่อหนังสือนิทานเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัย และ บุคคลทั่วไป 

– กำหนดการ  กิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย”

– ใบตอบรับ  เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ Zoom Meeting        

https://www.pourhauslakewood.com