Menu Close

ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เรียน โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

สช. ขอเชิญโรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อมส่งนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยขอให้โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับการประเมินดังกล่าว ดาวน์โหลดคู่มือแบบการประเมินหลักเกณฑ์ใหม่ได้ที่

https://www.pourhauslakewood.com