Menu Close

ขอความอนุเคราะห์สำรวจ ตรวจสอบครุภัณฑ์ โครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ

ขอความอนุเคราะห์สำรวจ ตรวจสอบครุภัณฑ์ โครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ และได้ดำเนินการสร้างโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้บริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษากับสถาบันการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์ตรวจสอบครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย ที่ติดตั้ง ทั้งในส่วนสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงโรงเรียน/สถาบัน ในสังกัดส่งเสริมการศึกษาเอกชน และการศึกษานอกโรงเรียน นั้น

เพื่อให้การตรวจสอบครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย ที่ติดตั้ง ณ สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดทำแบบสำรวจ ตรวจสอบ ครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย ในรูปแบบ word file (.docx) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (www.opec.go.th) หัวข้องานบริการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ หัวข้อย่อยแบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ โครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (UniNet) โดยสามารถจัดส่งแบบสำรวจผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ict@opec.go.th หรือส่งกลับคืนไปที่กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เลขที่ 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

แบบฟอร์ม (รายการอุปกรณ์ที่ติดตั้ง)

รายการอุปกรณ์

หนังสือถึงโรงเรียนจิตรลดา

หนังสือถึงโรงเรียนวชิราวุธ

หนังสือถึงโรงเรียนอื่นๆ

รายชื่อสถาบันการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ทำการสำรวจ ตรวจสอบครุภัณฑ์ โครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (UniNet)

ลำดับ โรงเรียน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
1 ปัญญาวุฒิกร จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร
2 สอนคนตาบอดกรุงเทพ ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
3 อัมพวันศึกษา ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร
4 วชิราวุธวิทยาลัย ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
5 จิตรลดา สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร
6 อนุบาลวัดไตรรัตนาราม อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
7 วัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร
8 มูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร
9 กุศลศึกษา ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10 ปิยะวิทยา ตลิ่งชัน คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
11 เมตตาวิทยา ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
12 พีระยา-นาวิน ในพระอุปถัมภ์ฯ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
13 กงลี้จงซัน ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
14 สัมมาสิกขาสันติอโศก คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
15 มูลนิธิสตรีไทยมุสลิม วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
16 มูลนิธิวัดปากบ่อ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
17 ปัญญาวิทยา บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร
18 อนุบาลวัดธาตุทอง คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
19 บางกอกวิทยา (มูลนิธิ) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
20 ไมตรีจิตวิทยาทาน สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
21 อนุบาลวัดไผ่เขียว สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
22 ศรีสังวาลย์ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
23 ประชาบดี บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
24 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
25 วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี
26 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
27 สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
28 อนุบาลโสตพัฒนา นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
29 ธรรมวาที มะขามหย่ง เมืองชลบุรี ชลบุรี
30 บูรพาวิทยา ชลบุรี เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี
31 ตังเอ็ง ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี
32 สมาคมสงเคราะห์วิทยา หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
33 สุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
34 จงหมิน หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
35 นายกวัฒนากรวัดพราหมณี บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก
36 นายกวัฒนากรวัดอุดมธานี นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
37 เหลียนหัว นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
38 อนุบาลวัดสุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
39 อนุบาลวัดสะแก ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
40 อนุบาลวัดทุ่งสว่าง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
41 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
42 อิสาณโกศลศึกษา ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
43 วัดมหาพุทธาราม เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
44 วัดหลวงวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
45 รวมสินวิทยา เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
46 วัดไร่น้อย ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
47 อุบลวิทยากร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
48 สมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
49 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
50 วัดคูเดื่อวิทยาคม แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
51 ศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
52 ยโสธรวิทยาคาร ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
53 การกุศลวัดหนองแวง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
54 การศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
55 การศึกษาพิเศษมารีย์นิรมล ศรีมารัตน์ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
56 วัดศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
57 หทัยคริสเตียน กุดป่อง เมืองเลย เลย
58 การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ กุดป่อง เมืองเลย เลย
59 อนุบาลพุทธธิดา แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
60 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
61 ศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
62 เมตตาศึกษา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
63 ธรรมราชศึกษา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
64 เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
65 เมธีวุฒิกร ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
66 วิสุทธิ์วิทยากร หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง
67 ผดุงวิทย์ สบตุ๋ย เมืองลำปาง ลำปาง
68 การศึกษาคนตาบอดลำปาง สวนดอก เมืองลำปาง ลำปาง
69 สอนคนตาบอดสัตติจินตนา จังหวัดแพร่ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่
70 นันทบุรีวิทยา ในเวียง เมืองน่าน น่าน
71 ซินจง ในเวียง เมืองน่าน น่าน
72 พินิตประสาธน์ เวียง เมืองพะเยา พะเยา
73 ประชาบำรุง เวียง เมืองพะเยา พะเยา
74 ปิยมาตย์ แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
75 สหศาสตร์ศึกษา ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
76 ธารทิพย์ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
77 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
78 พระสุธรรมยานเถระวิทยา น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
79 ตากกวง หนองหลวง เมืองตาก ตาก
80 พลูหลวงวิทยา หนองหลวง เมืองตาก ตาก
81 อนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
82 เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
83 สัมมาสิกขาปฐมอโศก พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
84 สุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัย คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
85 ปริยัติรังสรรค์ คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
86 การศึกษาวิทยาศาสตร์คนตาบอด สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
87 ห้วยหนำ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
88 พัฒนศาสน์วิทยา อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
89 จรัสพิชากร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
90 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
91 มูลนิธิสหมิตรศึกษา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
92 พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
93 อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
94 วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
95 มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
96 อัลมูวาห์ฮิดีน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
97 พัฒนศาสน์วิทยา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
98 อนุบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
99 พุทธมงคลนิมิตร ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
100 หมิงซิน เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง
101 พุทธยาคมศรียาภัย นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
102 ฝวาหมินกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
103 ฝวาหมินกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
104 แจ้งวิทยา บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
105 ศิริพงศ์วิทยา บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
106 บำรุงศาสน์ พะวง เมืองสงขลา สงขลา
107 อูลูมุดดีน เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา
108 ดารุลอามานมูลนิธิ เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา
109 สงขลาวิทยามูลนิธิ บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
110 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
111 ภักดีศึกษามูลนิธิ พะวง เมืองสงขลา สงขลา
112 ชัยมงคลวิทย์ บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
113 แสงประทีปวิทยามูลนิธิ ฉลุง เมืองสตูล สตูล
114 อันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์ บ้านควน เมืองสตูล สตูล
115 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ คลองขุด เมืองสตูล สตูล
116 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ ฉลุง เมืองสตูล สตูล
117 อนุบาลมุสลิมสตูล ฉลุง เมืองสตูล สตูล
118 มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
119 วีรนาทศึกษา มูลนิธิ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
120 ศานติธรรมวิทยา บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
121 บำรุงอิสลาม ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
122 พัฒนาอิสลาม บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
123 เตรียมศึกษาวิทยา รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
124 จงรักสัตย์วิทยา ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
125 จ้องฮั้ว สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
126 ธรรมวิทยามูลนิธิ สะเตง เมืองยะลา ยะลา
127 สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ สะเตง เมืองยะลา ยะลา
128 พัฒนาวิทยา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
129 พัฒนาอิสลามวิทยา ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา
130 อาสาสุลดินวิทยา สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
131 มุสลิมศึกษา พร่อน เมืองยะลา ยะลา
132 อิสลาฮียะห์ สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
133 อุดมศาสน์วิทยา บุดี เมืองยะลา ยะลา
134 ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
135 ประทีปวิทยา ลิดล เมืองยะลา ยะลา
136 อิสลามประสานวิทย์ สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
137 ดารุลอูโลมนิบงบารู สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
138 อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
139 นิรันดรวิทยา บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
140 สุกัญศาสน์วิทยา บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
141 อิสลามบูรณะโต๊ะนอ มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
142 พัฒนศาสน์วิทยา โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
143 บางนราวิทยา บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
https://www.pourhauslakewood.com