Menu Close

แบบสำรวจสภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดทำแบบสำรวจสภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลกี่ยวกับความพร้อมของสถานศึกษา ครู และผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ อุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับการเรียนรู้ (Smart Device) เทคโนโลยี (Technology) เนื้อหา (Content) และทักษะของครูในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับผู้บริหาร และครู จึงขอให้ผู้บริหาร และครูทุกท่านในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ตอบแบบสำรวจดังกล่าว โดยสแกน QR code  ตามไฟล์ดังแนบ และตอบกลับภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะได้ดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตฯ (QR code แบบสำรวจฯ)

https://www.pourhauslakewood.com