Menu Close

ขอความร่วมมือตอบแบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำแบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา และการล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ

จึงขอความร่วมมือตอบแบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา และการล่วงละเมิดทางเพศ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYPEx_4Uqnr8jhknar0Rj20TCPH2jKFGv2D8ERm0VqZfwp9A/viewform

ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

https://www.pourhauslakewood.com