Menu Close

ขยายเวลาการรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ

สช. ขอแจ้งขยายเวลาการรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ โดยขยายเวลาการดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบการบูรณาการข้อมูลการศึกษาเอกชน (PEDC) ออกไป ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

1. หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร

2. หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

3. หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

4. หนังสือถึงประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com