Menu Close

กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563

กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 160 คน ระยะเวลา รุ่นละ 10 วัน โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 9 เมษายน 2563 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2563 ณ สถาบันวิชาการทีโอที อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ และเป็นเครือข่าวด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันนิติบัญญัติ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทรศัพท์ 0 2244 2515 – 6 หรือ เว็บไซต์ กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย

รายละเอียดโครงการ

หลักเกณฑ์

กำหนดการ

ใบสมัคร

Poster-2563-727x1024
https://www.pourhauslakewood.com