Menu Close

กิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ

    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลมอบหมายให้นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในกิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเป็นการประสานงานและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2563 มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงพาณิชย์ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ สตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน

https://www.pourhauslakewood.com