Menu Close

การเปิดและปิดใช้งานระบบ E-SAR

สช. ได้ทำการเปิดระบบ E-SAR เพื่อให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ส่ง SAR ปีการศึกษา 2563 ในระบบ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และจะปิดระบบในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จึงขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทุกโรงสมัครเข้าใช้งานระบบและส่งรายงาน SAR ปีการศึกษา 2563 ในระบบตามเวลาที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดสรุปขั้นตอน และคู่มือการใช้งานระบบ ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

หนังสือแจ้งโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

หนังสือแจ้ง ศธจ./สช.จังหวัด

https://www.pourhauslakewood.com