Menu Close

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

รายละเอียดแนบ

หมายเหตุ อัตราคนละ 7 บาท ต่อวัน จำนวน 129 วัน และจะเบิกจ่ายให้ครบจำนวนวันที่ขาดอยู่เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณฯเพิ่มเติม

https://www.pourhauslakewood.com