Menu Close

การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการ สช.จังหวัด

รายละเอียดแนบ

หมายเหตุ โอนเงินเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

https://www.pourhauslakewood.com