Menu Close

การเตรียมข้อมูลสารสนเทศและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

เนื่องจาก สช. ได้จัดทำระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่นำเข้าข้อมูลและส่ง SAR ออนไลน์ ซึ่งจะเริ่มใช้ในการจัดทำและส่งรายงาน ปีการศึกษา 2563 นี้ สช.จึงขอให้โรงเรียนเอกชนเตรียมข้อมูลสารสนเทศและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 ตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และมีความพร้อมก่อนเปิดระบบนำเข้าข้อมูล SAR ออนไลน์ ซึ่งหากระบบเปิดใช้งาน สช.จะมีหนังสือแจ้งโรงเรียนในคราวต่อไป

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

หนังสือถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สช.จังหวัด

 Link ดาวน์โหลดรูปแบบ sar 2563  https://shorturl.asia/ICxtT

ดาวน์โหลดไฟล์ sar2563 ที่นี่

 

https://www.pourhauslakewood.com