Menu Close

การส่ง SAR ปีการศึกษา 2564 ในระบบ E-SAR

ขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทั้งส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค เร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2564 ในระบบ E-SAR ให้เรียบร้อยตามกำหนดการ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.022821000 ต่อ 640 641

https://www.pourhauslakewood.com