Menu Close

การส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเอกชนใดที่ยังไม่ได้ทำการส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 มายัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา ขอความกรุณาส่งแบบรายงานฯ มายังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

https://www.pourhauslakewood.com