Menu Close

การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาลดภาษีและสิ่งปลูกสร้างให้แก่โรงเรียนเอกชนนอกระบบ (เพิ่มเติม)

สศค.ได้รับทราบปัญหาที่เกิดจากการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 4 ประเภท พร้อมรับหลักการในการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ในการลดภาษีที่ดิน ฯ ให้ครอบคลุมโรงเรียนนอกระบบทุกประเภท ดังนั้น สศค. จึงขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ของโรงเรียน ที่ได้ชำระในปี 2562 เพื่อนำวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนแก้ไขพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ต่อไป

สช. ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 4 ประเภท <คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจ>

https://www.pourhauslakewood.com