Menu Close

การสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและเกษตรผู้ปลูกกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

              ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ จึงขอประชาสัมพันธ์รายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้ ซึ่งสามารถติดต่อผู้ผลิตและผู้จำหน่ายกล้วยไม้ได้โดยตรง

สนใจติดต่อเกษตรกร สหกรณ์กล้วยไม้ และผู้ประกอบการได้โดยตรง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ โทร. 025791501 ในวันและเวลาราชการ

https://www.facebook.com/100025158233726/posts/849483975900202
https://www.pourhauslakewood.com