Menu Close

การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Policy and Planning) โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ได้แก่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนและประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดประชุม การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดทำสรุปผลการประชุม และการสัมมนาต่างๆ ตลอดจนการประสานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย และการพัฒนาโครงการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับหน่วยงานต่างๆของประเทศสมาชิกซีมีโอ ประเทศสมาชิกสมทบ หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้สนใจสมัครตำแหน่งข้างต้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) สำเร็จการศึกษาในสาขาการจัดการการศึกษา นโยบายและการวางแผนด้านการศึกษา เศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนและการพัฒนานโยบายอย่างน้อย 3 ปี รวมทั้งมีสุขภาพแข็งแรง

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อมูลใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบนี้มายังอีเมล์ foreignopec@opec.go.th ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

https://www.pourhauslakewood.com