Menu Close

การรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

การรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

          1) ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

          2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

          3) ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

          4) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง

          5) ลิงค์สมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

ดูรายละเอีดเพิ่มเติมที่ https://bsq.vec.go.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/tabid/1429/ArticleId/37490/language/th-TH/37490.aspx

https://www.pourhauslakewood.com