Menu Close

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนพิการ เรื่อง ทักษะจำเป็นสำหรับธุรกิจออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนพิการ เรื่อง ทักษะจำเป็นสำหรับธุรกิจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ให้มีทักษะในการค้าขายออนไลน์ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้นักเรียนพิการมีทางเลือกและโอกาสในการสร้างอาชีพ รวมถึงพัฒนาทักษะในการทำการตลาดให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของโรงเรียนและนักเรียนพิการได้มากขึ้น กลุ่มเป้าหมายเป็นครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน จำนวน 120 คน

ตอบรับการอบรม ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 หรือเมื่อ ผู้เข้ารับการอบรมเต็มตามจำนวน

รายละเอียดการอบรม

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

https://www.pourhauslakewood.com