Menu Close

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ได้แจ้งนโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามความสมัครใจ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอสำรวจความประสงค์ในการจัดสอบในปีการศึกษา 2564

รียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

https://www.pourhauslakewood.com