Menu Close

กรมกิจการผู้สูงอายุ แจ้งรายละเอียดการประสานงานการติดต่อราชการ

             เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) มีแนวโน้มแพร่ระบาดมากขึ้นและกระจายไปทุกพื้นที่ กรมกิจการผู้สูงอายุจึงได้ดำเนินการมาตรการ Work from Home ซึ่งยังคงสามารถปฏิบัติราชการได้ตามปกติ ดังนั้นเพื่อให้การประสานงานเกิดความต่อเนื่องและขับเคลื่อนภารกิจเป็นไปอย่างงมีประสิทธิภาพ

            เพื่อให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการผู้สูงอายุ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยงานที่ประสงค์จัดส่งหนังสือราชการไปยังกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้จัดส่งตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : dopanu8@gmail.com โดยไม่ต้องส่งหนังสือฉบับจริงหรือให้ถือว่าเป็นการตอบรับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานการรับหนังสือระหว่างหน่วย เว้นแต่กรณีหนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือที่อยู่ในรายการที่สงวนไว้เป็นการเฉพาะของส่วนราชการ ให้ยังคงทำในรูปแบบกระดาษและจัดส่งทางไปรษณีย์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไป และขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบด้วย ทั้งนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุได้แนบรายชื่อผู้ประสานงานและช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในกรมกิจการผู้สูงอายุ รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมา

ดูข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ http://www.bga.moe.go.th/2018/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%99%E0%B8%AA.%E0%B8%99%E0%B8%B3-%E0%B8%A7-7870-1.pdf

https://www.pourhauslakewood.com