Menu Close

การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (การประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563

ขอให้โรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2563 ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (การประเมินออนไลน์) ที่ nccs.dcy.go.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยใช้รหัสสถานศึกษา 10 หลัก เป็น รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน รายละเอียดดังไฟล์หนังสือที่แนบ

หนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ

คู่มือและแบบประเมินความพึงพอใจ

https://www.pourhauslakewood.com