Menu Close

การติดตามการส่ง SAR ปีการศึกษา 2564 ในระบบ E-SAR

สช.ขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาเร่งดำเนินการจัดทำและส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้กับต้นสังกัดตรวจสอบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลดหนังสือและรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

https://www.pourhauslakewood.com