Menu Close

การตรวจสอบและป้องกันมิให้หนังสือที่มีเนื้อหาขัดต่อความมั่นคง และศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามของชาติเข้าสู่หน่วยงานและสถานศึกษา

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

https://www.pourhauslakewood.com