Menu Close

การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๔ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ราย โดยยึดตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการคัดเลือก คัดสรร ตามคู่มือและแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้                    

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สมัครขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยส่งแบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือน และการศึกษาของนักเรียน ให้กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

คู่มือและแผนปฏิบัติการฯ

https://www.pourhauslakewood.com