Menu Close

การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ๕ ภาคเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ๕ ภาคเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เพื่อส่งไปให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สำหรับใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

https://www.pourhauslakewood.com