Menu Close

การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่1 โรงเรียนเอกชนสามัญทั่วไป

การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่1 โรงเรียนเอกชนสามัญทั่วไป

การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่1 โรงเรียนเอกชนสามัญทั่วไป

เรียน…ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ศึกษาธิการจังหวัด และ ผอ.สช. จังหวัด

รายละเอียดแนบ

หมายเหตุ โอนเงินวันที่ 4 ธันวาคม 2562

https://www.pourhauslakewood.com