Menu Close

การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ2563 งวดที่1

การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ2563 งวดที่1

การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ2563 งวดที่1 เฉพาะโรงเรียนการกุศล

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.สช.จังหวัด และ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลในกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดแนบ

หมายเหตุ โอนเงินเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

https://www.pourhauslakewood.com