Menu Close

การจัดทำวิจัยรูปแบบการจัดบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model และรูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่สำนักงานคุณธรรมโปร่งใส

พร้อมทั้งยังมีวิจัยรูปแบบการนำนโยบายการศึกษาประถมวัยไปปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://drive.google.com/drive/folders/1pzip9yIXT6BPGXVR3e3iiSPOnHuqGqS_

https://www.pourhauslakewood.com