Menu Close

การจัดทำบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ

การจัดทำบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ

การจัดทำบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ

เพื่อให้การจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนเอกชนเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557 สช. ได้พัฒนาระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำบัญชีการเงินของโรงเรียน โดยระบบเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

สช. จึงขอความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ ศธจ. / สช.จังหวัด/โรงเรียน ดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบ (System Account Management : SAM) ที่เว็บไซต์

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด

เรียน ผอ. สช. จังหวัด

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.๒๕๕๗

ขั้นตอนและคู่มือระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบสำหรับโรงเรียน ศึกษาธิการจังหวัด และสช.จังหวัด

https://www.pourhauslakewood.com