Menu Close

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

2. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายปี

https://www.pourhauslakewood.com