Menu Close

การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน    ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอให้โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น จำนวน ๑ คน ที่มีคุณสมบัติครบ และเป็นไปตามเกณฑ์ ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔

https://www.pourhauslakewood.com