Menu Close

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

๑. เด็กและเยาวชนดีเด่น ที่มีโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งแบบสมัครคัดเลือกด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔  (สำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่นที่มีโรงเรียนตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สามารถส่งใบสมัครคัดเลือกและสอบถามระยะเวลาการเปิดและปิดรับสมัครได้โดยตรงที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกจังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ)

๒. เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติทุกจังหวัด ส่งใบสมัครคัดเลือกด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๙๗๕๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน

 หนังสือแจ้ง ศธจ./สช.จังหวัด >>>ดาวน์โหลด<<<<

หนังสือแจ้งโรงเรียนเอกชน >>>ดาวน์โหลด<<<<

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ (หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕) >>>ดาวน์โหลด<<<<

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  (ใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕)   >>>ดาวน์โหลด<<<<

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ (หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๕) >>>ดาวน์โหลด<<<<

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ (ใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๕)  >>>ดาวน์โหลด<<<<

https://www.pourhauslakewood.com