Menu Close

การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดนำร่อง

จดหมายเรียนศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, เชียงใหม่, พะเยา, สุโขทัย, พิษณุโลก, ขอนแก่น,ชัยภูมิ /ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และปัตตานี

จดหมายเรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, เชียงใหม่, พะเยา, สุโขทัย,พิษณุโลก, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, สงขลา และปัตตานี

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนได้ตาม QR CODE ด้านล่าง หรือ URL: https://qrgo.page.link/m1gZT

https://www.pourhauslakewood.com