Menu Close

การขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

*****ขอขยายเวลาเสนอชื่อผู้นำเยาวชนร่วมเป็นแกนนำเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตจนถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  และเลื่อนกำหนดจัดโครงการค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต จากเดิมวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สามารถประสานโดยตรงได้ที่  นายสุรพัศ์โยธิน  บูรณานนท์ กรรมการ สปท. ป.ป.ท. ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการนโยบายศูนย์เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ศยธท.)  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๓๗๖๙๙๘๓ ******

https://www.pourhauslakewood.com