Menu Close

การขอเปลี่ยนแปลงลักษณะการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาที่จัดการ เรียนการสอนในลักษณะทั่วไปเป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และการขอขยายชั้นเรียนและเพิ่มหลักสูตรในโรงเรียนการกุศล

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ในกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่ 

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา/ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา คลิกที่นี่

https://www.pourhauslakewood.com