Menu Close

การขอรับสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไปขอรับสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน ได้ที่สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถประสานงานได้ที่ นายเนติ์  ภู่ประสม โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๔๙๕,๐ ๒๕๙๐ ๔๔๘๐ สำหรับโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้ขอรับได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในจังหวัดนั้นๆ และรายงานผลการดำเนินงานการใช้สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน ส่งไปที่ URL : https://bit.ly/3ddCyLs หรือสแกน QR Code  ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

https://www.pourhauslakewood.com