Menu Close

การขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

การขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

1. แผนผังขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนนอกระบบ

2. คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนนอกระบบ

3. กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2555

4. ขั้นตอนหลังจากได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ (แต่งตั้งผู้บริหาร)

5. การจัดทำเอกสารธุรการตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

สถานที่ขออนุญาต

1. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นั้นๆที่โรงเรียนตั้งอยู่

2. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 4 อาคารสวัสดิการ สป. กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

1. คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ สช. 5

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน

3. โครงการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

4. หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร

5. แบบสัญญาจ้างผู้บริหาร

6. รายการเอกสารหลักกฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขออื่นๆ

7. แบบฟอร์มใบอนุญาตการใช้อาคารและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

https://www.pourhauslakewood.com