Menu Close

กองทุนและสวัสดิการ (กก.)

กองทุนและสวัสดิการ (กก.)

การจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ของโรงเรียนเอกชนในระบบที่รับเงินอุดหนุนในกรุงเทพมหานคร

https://www.pourhauslakewood.com