Menu Close

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หลังวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

https://www.pourhauslakewood.com