Menu Close

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย”ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ระดับประถมศึกษา

https://www.pourhauslakewood.com