หน้าหลัก \ สไลด์
สำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ต
                          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ และพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีความท...
2017-11-07 15:49:22
แจ้งยกเลิกผู้ใช้งานและขอความร่วมมือลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสถานศึกษา(PSIS)รุ่นปรับปรุง พ.ศ. 2559
แจ้งยกเลิกผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสถานศึกษา (PSIS) รุ่นปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร  - หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และ เขตพัฒนาพิเศษเฉพ...
2017-06-15 15:31:22
แจ้งการเปิดใช้งานระบบ PSIS
สามารถ Download หนังสือ 1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 2. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเอกชนจังหวัดทุกจังหวัดใ...
2017-03-07 15:39:16
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000