หน้าหลัก \ ยุทธศาสตร์ สช.
ยุทธศาสตร์
           วิสัยทัศน์                       " ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้และทักษะที่จ...
2017-06-27 15:05:35
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000