หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม
ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
           นาย มณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ...
2017-08-15 13:58:13
กิจกรรมปรับกระบวนทัศน์ และกรอบความคิดในการส่งเสริมกำกับ ดูแลการศึกษาเอกชน
              สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กำหนดจัดกิจกรรมปรับกระบวนทัศน์ และกรอบความคิดในการส่งเสริมกำกับ ดูแลการศึกษาเอก...
2017-06-23 11:24:43
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000