หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม
แนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ (แบบ รนช.)
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ (แบบ รนช.) ---------------------------------------------------------------------------------- D...
2017-05-29 15:22:57
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบชื่อโรงเรียนเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบชื่อโรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปในทางเดียวกัน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด...
2017-09-07 10:10:19
แบบจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
แบบจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ   หนังสือถึงโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา แบบรายงานสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา     โปรดส่งคืนแบบรายงานฯ โดยระบบ E-doc หรือ ...
2016-12-21 14:53:37
กลุ่มหลักฐานโรงเรียนสามัญศึกษา
สอบถามการจัดทำ จัดส่ง จัดเก็บ ปพ.3 และแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร โรงเรียนสามัญศึกษา ในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค โทร (02) 2829572, (02) 2826831 ต่อ 109 -------------------------------------------...
2016-12-26 14:08:32
การแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนไร้สัญชาติ
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะของบุคคลของเด็กนักเรียนที่ไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยและมีคุณสมบัติจะได้สัญชาติไทยตามกฎหมาย โดยนำรายชื่อเด็กนักเรียนที่ได้รับจากกระท...
2016-12-21 14:53:48
แบบจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับโรงเรียนนานาชาติ
ด้วยรัฐบาล มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับการศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงต้องมีข้อมูลจำนวนนักเรียนทุกระดับ ทุกประเภท โดยเฉพาะข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน ประกอบกับตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอก...
2016-12-21 14:52:07
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างของโรงเรียนเอกชน
ตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอความร่วมมือแจ้งจำนวนครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างของโรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสแก่คนพิการในการมีงานทำและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลก...
2017-05-11 14:36:20
รายชื่อโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล
>> คลิ๊กที่นี้ << ...
2016-07-15 11:10:36
คู่มืองานทะเบียน
คู่มือ  กระบวนการตรวจสอบ การแต่งตั้งถอดถอน ผู้อำนวยการและครู  โรงเรียนเรียนเอกชน   คู่มือ  การปฎิบัติงานการขอข้อมูลโรงเรียนเอกชน   คู่มือ  ...
2016-12-21 14:52:00
แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2559
แบบรายงานข้อมูลโรงเรียน ครู/บุคลากร นักเรียน ปีการศึกษา 2559 แบบรายงานข้อมูลโรงเรียน ครู/บุคลากร นักเรียน ปีการศึกษา 2559 แบบรายงานสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึก...
2016-12-21 14:52:30
อบรมการใช้งานและจัดทำข้อมูลเว็บไซต์ สช.
          เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนเข้าร่วมรับการอบรม หลักสูตรการใช้งานและจัดทำข้อมูลเว็บไซต์ สช. ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ...
2016-07-15 10:21:38
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาค 2/2558 (ทดสอบ)
ประกาศหลักเกณฑ์อาหารเสริม (นม)  โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก http://www.schoolmilkthai.com ข่าววันนี้     ...
2016-12-21 14:54:27
ประชาสัมพันธ์การกู้/ยืมเงิน
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ให้บริการกู้/ยืมเงิน แก่โรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล  โดยแบ่งออกเป็น 4 วัตถุประสงค์ในการกู้/ยืม ได้แก่ 1. เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน อาคา...
2016-12-21 14:53:29
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000