หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ...
2017-11-20 14:35:17
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดที่จัดสรร แบบร...
2017-11-20 13:49:32
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอก...
2017-11-17 13:36:18
ขอความอนุเคราะห์การชำระหนี้ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์การชำระหนี้ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน หนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่ กษ ๑๙๑๗/ว๔๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...
2017-11-15 06:14:13
ขอความอนุเคราะห์แจ้งกรณีพบการส่งมอบนมโรงเรียนชนิดผสมฟลูออไรด์นอกพื้นที่ที่กำหนดและขอแจ้งข้อมูลพื้นที่ที่ให้จำหน่ายนมฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
ขอความอนุเคราะห์แจ้งกรณีพบการส่งมอบนมโรงเรียนชนิดผสมฟลูออไรด์นอกพื้นที่ที่กำหนดและขอแจ้งข้อมูลพื้นที่ที่ให้จำหน่ายนมฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย...
2017-11-15 05:56:27
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื...
2017-11-13 11:09:05
การขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
การขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรง...
2017-11-06 11:44:28
กฎกระทรวง กำหนดสถานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดสถานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ...
2017-11-03 10:26:49
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอก...
2017-10-30 16:45:46
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร , ศธจ.ปทุมธานี และศธจ.นนทบุรี) สำเนาหนังสือองค์การส่งเสริมกิ...
2017-10-20 13:16:17
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดที่จัดสรร แบบรายง...
2017-10-19 15:32:00
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนการกุศลที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนการกุศลที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   ...
2017-10-17 16:25:31
การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในส่วนกลางที่รับเงินอุดหนุ...
2017-10-18 09:53:16
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดจ...
2017-09-29 16:02:03
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพิ่มเติม หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดจัดสรร โอนเงินเมื่อ...
2017-09-29 15:24:07
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (เรียน ศธจ.พัทลุง) สำเนาหนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่ กษ ๑๙๑๗/ว๔๑๔๘ ลงวันที่ ๑๓ ...
2017-09-29 14:52:09
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดการจัดสรร แบบราย...
2017-09-20 09:43:08
ยืนยันการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
ยืนยันการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (เรียน ศธจ.ชลบุรี) สำเนาหนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่ กษ ๑๙๑๗/๔๐๔๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ...
2017-09-07 17:05:10
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (เรียน ศธจ.สระแก้ว , ศธจ.นครศรีธรรมราช , สช.จังหวัดสตูล , สช.จังหวัดปัตตานี , ศธจ.นครราชสีมา , ศธจ.ชัยภูมิ , ศธจ....
2017-09-07 16:56:38
เบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดการจัดสรร แบบรายงานและแบบสรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุุคคล หมายเหตุ โอนเงินวันที่ ๒๕ สิงหาค...
2017-08-22 14:55:35
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิและหนองจอก) , ศธจ.กาญจนบุรี และ ศธจ.ราชบุรี)  ...
2017-08-13 16:24:05
ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ที่ได้รับอนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว
ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ที่ได้รับอนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ สธ ๑๐๑๐.๕/ว๙๓๘๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎ...
2017-07-27 17:38:27
เบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๐
เบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดการจัดสรร แบบรายง...
2017-07-21 13:44:25
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (เรียน ศธจ.กาญจนบุรี , ศธจ.ราชบุรี , ศธจ.อุดรธานี , ศธจ.เพชรบุรี , ศธจ.พังงา , ศธจ.ระนอง และ ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์) ...
2017-07-13 15:27:27
ขอรับเงินอุดหนุุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลในกรุงเทพมหานคร ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แบบคำข...
2017-07-20 11:17:13
เบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
เบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดการจัดสรร แบบราย...
2017-07-07 14:35:21
การเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับการจัดสรรเงินอุดหนุน
การเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับการจัดสรรเงินอุดหนุน หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ...
2017-06-23 10:51:11
บัญชีเงินฝากเงินอุดหนุน
บัญชีเงินฝากเงินอุดหนุน หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ...
2017-06-23 10:48:10
การดำเนินการเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค
การดำเนินการเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แบบสรุปของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึก...
2017-06-26 09:37:53
การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบ...
2017-06-15 15:02:29
แบบสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เขตทุกท่านช่วยทำแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตามช่องทางด้านล่างนี้ ช่องทางกรอกแบบสอบถาม Direct Link : https://goo...
2017-06-13 15:13:03
การขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนงสือแจ้งผู้อำนวยการการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเร...
2017-06-20 09:06:14
แบบสอบถามครู-อาจารย์ผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
แจ้ง : โรงเรียนเอกชนในส่วนกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค เพื่อให้กรอกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามช่องทางด้านล่างนี้ ช่องทางกร...
2017-06-13 14:39:22
ขอให้โรงเรียนเอกชนเร่งรัดในการจัดทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน
เรื่อง : ขอให้โรงเรียนเอกชนเร่งรัดในการจัดทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน แจ้ง : โรงเรียนเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนทั้งโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในส่วนภูมิภาค หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ก...
2017-06-09 16:23:40
ข้อมูลพื้นที่ห้ามจำหน่ายนมฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย
เรื่อง : ข้อมูลพื้นที่ห้ามจำหน่ายนมฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย แจ้งจังหวัด : กระบี่ ชลบุรี ชุมพร ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สระแก้ว สุราษฎร์ธาน...
2017-06-08 09:49:49
การยื่นคำขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
การยื่นคำขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู...
2017-05-31 15:03:03
การขอรับการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุมิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
การขอรับการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุมิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำน...
2017-05-29 10:54:39
การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังส...
2017-05-29 10:31:54
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รา...
2017-05-22 14:53:00
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤษภคม 2560 เรียน     ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำนวย...
2017-05-22 13:46:39
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 หนังสือแจ้ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       &...
2017-05-18 14:54:45
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำน...
2017-05-17 11:40:40
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...
2017-05-13 17:15:12
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560สำหรับโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร แจ้ง : สช. ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) เข้าบัญชีให้แก่โรงเรียนเอกชน...
2017-05-08 08:54:17
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำ...
2017-05-05 16:15:19
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...
2017-05-05 16:01:10
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดการเบิกจ...
2017-04-21 11:06:21
การดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลผ่านระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS)
หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ...
2017-04-07 15:07:32
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ
หนังสือแจ้งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารก...
2017-03-23 09:47:48
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมีนาคม 2560
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมีนาคม 2560 เรียน     ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำนวย...
2017-03-22 11:03:33
เงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม)
เงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม) เดือนธันวาคม 2557 - กันยายน 2558 หนังสือเรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด             &nbs...
2017-03-20 09:03:18
ตัวอย่างทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน (ระดับชั้นเรียน) ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน (รายกลุ่มสาระการเรียนรู้) วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน ...
2017-03-17 18:24:58
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับโรงเรียนเอกชน (เฉพาะโรงเรียนเฮงฮั้ว จังหวัดชลบุรี)
เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับโรงเรียนเอกชน (เฉพาะโรงเรียนเฮงฮั้ว  จังหวัดชลบุรี) รายละเอียดแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในสัญญาซื...
2017-03-17 10:00:40
ประกาศอัตราการอุดหนุนฯและแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หนังสือแจ้งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ...
2017-03-09 16:11:45
แจ้งบัญชีรายชื่อโรงนมที่ได้รับคืนสิทธิในการจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
แจ้งบัญชีรายชื่อโรงนมที่ได้รับคืนสิทธิในการจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559  1. บัญชีรายชื่อโรงนมที่ได้รับการคืนสิทธิในการจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 2. บัญชีรายชื่อโรงนมที่ได้...
2017-02-23 16:06:38
ขอแก้ไขแบบสรุปนม.2(สำหรับสพป./สช.จังหวัด)
ขอแก้ไขแบบสรุปนม.2(สำหรับสพป./สช.จังหวัด) ขอแก้ไขแบบสรุปนม.2(สำหรับสพป./สช.จังหวัด) ...
2017-03-03 15:00:26
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำ...
2017-02-22 09:13:40
จัดสรรเงินเพิ่้มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ธันวาคม ๒๕๕๙ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชี...
2017-02-17 14:29:41
การประชุมสัมมนาก่อนการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนเฉพาะโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
การประชุมสัมมนาก่อนการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนเฉพาะโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร หนังสือแจ้งโรงเรียนในกรุงเทพมหานครที่ได้รับอุดหนุนและแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนา กรุณาตอ...
2017-02-17 09:56:50
แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อปรับสัญญาซื้อขายนมโรงเรียนหรือทำบันทึกแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม
หนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๙๑๗/๑๖๗๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ...
2017-02-08 08:53:51
การขอรับอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
การขอรับอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือถึ...
2017-02-09 10:19:07
การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด คำขอรับการอุดหนุน แบบสรุปจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินอุดหนุนที่ขอเบิกตามประมาณการ แบบสรุปจำนวนนักเรียนและ...
2017-02-09 16:24:44
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม 2560
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม 2560 เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำนวยการสำน...
2017-01-24 09:07:35
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี ๒๕๖๐
หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ ว ๒๘๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้สำนักงานเขตพื...
2017-01-19 10:50:56
เชิญร่วมบริจาคทรัพย์สมทบเป็นเงินช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ(อุทกภัย)
เชิญร่วมบริจาคทรัพย์สมทบเป็นเงินช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ(อุทกภัย) โดยขอความอนุเคราะห์บริจาคด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการคลัง กลุ่มงานเลขานุการกรม สช หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...
2017-01-16 10:23:11
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี ๒๕๖๐
หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้สำนักงานเ...
2017-01-11 14:29:09
การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2559
การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2559 หนังสือเรียน     ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด                      ...
2017-01-10 09:34:31
จัดสรรเงินเพิ่้มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประจำเดือน ตุลาคม ถึง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หนังสือแจ้งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พช...
2016-12-27 14:02:41
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนธันวาคม 2559
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนธันวาคม 2559 เรียน     ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำนว...
2016-12-20 11:19:10
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดการจัดสรร กระบี่ - แพร่ เขต ๒ ภูเก็ต - อุบลราชธานี เขต ๕ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ...
2016-12-20 13:56:45
การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (ยกเว้นปัตตานีและนราธิวาส) รายละเอียดการจัดสรร หมายเหตุ โอนเงินเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...
2016-12-19 11:44:12
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือแจ้ง สพป./สช.จังหวัด รายละเอียดการจัดสรร หมายเหตุ โอนเงินวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙ ...
2016-12-06 10:23:02
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เรียน     ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำนวยกา...
2016-11-22 14:46:05
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และรายชื่อผู้ประกอบการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และรายชื่อผู้ประกอบการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559 โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่างนี้ หนังสือแจ้ง สพป. , สช.จัง...
2016-11-14 15:15:25
การขอเบิกเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ในส่วนของโรงเรียนเอกชนให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักงานต้นสังกัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ เอกสารประกอบดังนี้ 1.  คำขอรับการอุดหนุนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ฯ (อร.3) ...
2016-11-08 11:40:35
เงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม)
หนังสือถึง สพป./สช.จังหวัด หนังสือแจ้งโรงเรียนส่วนกลาง รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่มร้อยละ 4) หลักฐานการปรับเพิ่มเงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึ...
2016-10-28 16:10:44
เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โอนเงินวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล่างนี้ค่ะ | ไฟล์แนบ: รายละเอียดการโอนเง...
2016-10-28 15:50:14
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนตุลาคม 2559
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนตุลาคม 2559 เรียน      ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำนวยการสำนักง...
2016-10-28 15:52:51
ประกาศรายชื่อโรงเรียนการกุศลที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอแจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนการกุศลที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
2016-10-18 15:16:56
แจ้งเลื่อนการจัดส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนการกุศล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แจ้งเลื่อนการจัดส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนการกุศล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หนังสือถึงผู้อำ...
2016-10-18 14:37:56
การกรอกแบบ ปร.๔ - ปร.๖ (ขอรับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
โรงเรียนการกุศลที่จะขอรับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้จัดส่งคำขอรับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างฯ พร้อมเอกสารประกอบแล้ว ขอให้ดำเนินการ แบบ ปร.๔ - ปร.๖ ดังนี้...
2016-10-31 11:38:07
แบบสำรวจผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)
แบบสำรวจผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ แบบสำรวจผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ หนังสือแจ้งแบบสำรวจ...
2016-10-03 13:34:27
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หนังสือแจ้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  และโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร รายละเอียดอาหารเสริม (นม) เงินโอน  23 กันยายน 2559 หมายเหตุ...
2016-09-23 08:26:40
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดการโอนเงิน หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหว...
2016-09-22 08:14:36
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประจำเดือนกันยายน 2559)
หนังสือ - เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา - เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดการเบิกจ่าย โอนเงินวันที่ 23 กันยายน 2559 ...
2016-09-20 09:19:16
การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (ปรับเพิ่มเงินเดือนครู ร้อยละ 4)
หนังสือถึง สพป. / สช.จังหวัด หนังสือแจ้งโรงเรียนส่วนกลาง คำขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ร้อยละ 4 ใบสำคัญรับเงิน ร้อยละ 4 แบบสรุปของ สพป. / สช.จังหวัด วิธีการขอรับ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิกา...
2016-09-16 09:32:10
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 (จ่ายจริง)
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 (จ่า...
2016-09-15 16:05:46
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดการโอนเงิน หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหว...
2016-09-13 16:23:31
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน หนังสือและรายละเอียดโครงการนมโรงเรียน Art Contest 2016 ...
2016-08-16 11:51:34
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน หนังสือและรายละเอียดโครงการนมโรงเรียน Art Contest 2016 ...
2016-08-16 11:50:01
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี นครพนม และบึงกาฬ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี นครพนม และบึงกาฬ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ ศธ 0211.2/10857 ลงวันที่  21 กรกฎาคม 2559 &...
2016-07-25 09:53:45
เรื่อง เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลส่วนภูมิภาคประจำเดือนกรกฎาคม 2559
เรื่อง เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลส่วนภูมิภาคประจำเดือนกรกฎาคม 2559 หนังสือ               เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
2016-08-18 07:09:15
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
หนังสือ เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด             หนังสือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     &nb...
2016-07-25 09:29:34
เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559                &...
2016-07-15 11:18:31
แจ้งการกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559
เรื่อง แจ้งการกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559   หนังสือ             เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงา...
2016-07-15 11:22:50
หลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเงิน
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอกู้ยืมเงิน แบบฟอร์มการอยืมเงิน(อิสลาม) เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน เอกสารประกอบการขอยืมเงิน(อิสลาม) ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงินก...
2016-07-15 10:15:56
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวง...
2016-07-15 10:14:54
งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรับโล่รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น  จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำนักงานคณะกร...
2016-07-15 10:23:49
ความรู้ เรื่อง "การประกันคุณภาพ"
ทำไมต้องประกันคุณภาพ  โรงเรียนนอกระบบต้องทำประกันคุณภาพภายใน  ในการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานสำหรับโรงเรียนเอกชนป...
2016-01-21 10:45:29
ประชุมสัมมนาผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู/ผู้สอนโรงเรยนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
  ด้วย สช. กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้รับใบอนุญาตฯ โรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา  เพื่อได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรวมถึงกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่่ยวข้องซึ่งโรงเรียนกวด...
2016-01-21 10:33:21
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000