หน้าหลัก \ แนะนำ สช.
แนะนำ สช.
แนะนำ สช. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  Office of the Private Education Commission (OPEC)     ตราเครื่องหมายทางราชการ ...
2017-09-11 10:41:24
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000